Facebook


ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ …. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ 08 - 24 มกราคม 2563)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 805 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

เนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้อนุมัติหลักการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม โดยมิให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กำหนดในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม และพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ซึ่งกรมป่าไม้ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ได้พิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติลักษณะแปลงรวม โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อสนองต่อนโยบายดังกล่าว      ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีราษฎรจำนวนมากได้ดำเนินการปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน รวมถึงไม้ผล หรือพืชเศรษฐกิจอื่นใดในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และต้นไม้ ใบไม้ ผล เมล็ด ยางไม้ ถือเป็นของป่าตามกฎหมายดังกล่าวทั้งสิ้น โดยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) สามารถเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการค้าได้อย่างเสรี อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นการใช้ทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงฉบับนี้

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  เพื่อกำหนดแนวทางการเก็บหาของป่าที่มิใช่ของป่าหวงห้ามตามกฎหมายป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ของราษฎรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ให้สามารถเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการค้าได้อย่างเสรี อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นการใช้ทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 1,107 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ว่าด้วยการอนุญาตเก็บหาของป่าในป่าสงวนแห่งชาติ  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  • เนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้อนุมัติหลักการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม โดยมิให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กำหนดในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม และพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๙ ก ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ซึ่งกรมป่าไม้ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ได้พิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติลักษณะแปลงรวม โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อสนองต่อนโยบายดังกล่าว      ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีราษฎรจำนวนมากได้ดำเนินการปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน รวมถึงไม้ผล หรือพืชเศรษฐกิจอื่นใดในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และต้นไม้ ใบไม้ ผล เมล็ด ยางไม้ ถือเป็นของป่าตามกฎหมายดังกล่าวทั้งสิ้น โดยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) สามารถเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการค้าได้อย่างเสรี อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นการใช้ทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงฉบับนี้

ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail
       

   


1 ความคิดเห็น