Facebook

หมวด 2 องค์ประกอบและวาระของคณะกรรมการบริหารหน่วย

------------------------------------------------------------------------------------

ข้อ 5
  • ประธานรัฐสภาเป็นประธาน และรองประธานรัฐสภาเป็นรองประธานหน่วยโดยตำแหน่ง
    รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร และประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา เป็นกรรมการบริหารหน่วยโดยตำแหน่ง
    คณะกรรมการบริหารของหน่วยประกอบด้วย ประธาน รองประธาน กรรมการบริหารโดยตำแหน่งตามวรรคสอง และกรรมการบริหารอื่นอีกสิบสี่คน ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี
    ให้คณะกรรมการบริหารเลือกตั้งกันเองเป็นเลขาธิการ เหรัญญิก ผู้สอบบัญชี และตำแหน่งอื่นตามที่หน่วยกำหนด