Facebook

หมวด 4 การเลือกตั้งกรรมการบริหารหน่วย

------------------------------------------------------------------------------------

ข้อ 9
  • ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกของหน่วยที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ในการประชุมระหว่างประเทศ เป็นคณะกรรมการบริหารมีจำนวนสิบสี่คน
    การเลือกตั้งดังกล่าวให้กระทำทุกสองปี เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อ 5 โดยคำนึงถึงจำนวนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ และโอกาสการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของหน่วย
    เมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารหน่วยว่างลง นอกจากครบวาระให้ประธานหน่วยจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกของหน่วย เป็นกรรมการบริหารแทนในโอกาสแรกที่อาจจะทำได้ และดำรงตำแหน่งเท่าวาระของกรรมการบริหารที่ตนแทน
    การเลือกตั้งสมาชิกหน่วยเป็นกรรมการบริหารแทนในตำแหน่งที่ว่างตามวรรคสาม ให้คำนึงถึงคุณสมบัติของสมาชิกหน่วยตามวรรคแรก และตามที่มาของกรรมการบริหารหน่วยที่ว่างลงนั้น