Facebook

หมวด 6 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหน่วย

------------------------------------------------------------------------------------

ข้อ 16
 • เมื่อผู้แทนหน่วยได้ไปประชุมสมัชชาสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก หรือประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกหรือกิจกรรมอื่นมาแล้ว ให้รายงานกิจการที่ไปประชุมมานั้นให้สมาชิกของหน่วยทราบ รวมทั้งแจ้งรัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
 • ข้อ 11
 • ประธานหน่วย มีอำนาจดำเนินการให้เป็นไปตามกฎบัตรของสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก และตามข้อบังคับนี้
  รองประธานหน่วย มีหน้าที่ช่วยประธานหน่วยในกิจการอันเป็นอำนาจของประธานหน่วย หรือปฏิบัติตามที่ประธานหน่วยมอบหมาย
 • ข้อ 12
 • การอนุมัติสั่งจ่ายเงินหน่วย ให้ประธานหน่วยเป็นผู้อนุมัติ และให้ประธานหน่วย หรือกรรมการหน่วยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงนามร่วมกับเหรัญญิกหน่วยเบิกจ่ายเงินหน่วย
 • ข้อ 13
 • ให้คณะกรรมการบริหารหน่วยมีหน้าที่ดำเนินกิจการของหน่วย และโดยเฉพาะในกิจการที่เกี่ยวกับ
  (1) พิจารณาหนังสือเชิญให้ไปร่วมประชุมสมัชชาสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก หรือศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและแปซิฟิก หรือกิจกรรมอื่นที่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกจัดขึ้น
  (2) แต่งตั้งคณะผู้แทนหน่วยไปร่วมประชุมหรือกิจกรรมอื่น ตาม (1) โดยสรรหาสมาชิกหน่วยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุม หรือเรื่องที่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกให้ความสำคัญ
  (3) พิจารณาจัดเตรียมร่างข้อมติหรือการแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อมติเพื่อยื่นเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก หรือที่ประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกแล้วแต่กรณี
 • ข้อ 14
 • ให้คณะกรรมการบริหารหน่วยทำรายงานการบริหารงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี
 • ข้อ 15
 • ให้คณะกรรมการบริหารหน่วยวางระเบียบการบริหารงานของหน่วย
 • ข้อ 17
 • เลขาธิการหน่วยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานทั่วไปของหน่วย หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหน่วยมอบหมาย โดยประสานกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับงานธุรการปกติของหน่วย
  เมื่อเลขาธิการหน่วยไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ประธานหน่วยจะมอบหมายให้กรรมการหน่วยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการหน่วย