Facebook

หมวด 7 สำนักงานเลขาธิการหน่วย

------------------------------------------------------------------------------------

ข้อ 18
  • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการหน่วย
    เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารหน่วย และมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานทั่วไปของหน่วย หรือตามที่ประธานหน่วยมอบหมายโดยประสานกับเลขาธิการหน่วย