Facebook

หมวด 8 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

------------------------------------------------------------------------------------

ข้อ 19
  • การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนี้ ให้กระทำในที่ประชุมใหญ่ของหน่วย
    ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอโดยคณะกรรมการบริหารหน่วยหรือมีสมาชิกของหน่วยจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคนร่วมกันลงชื่อเสนอ
    ญัตติเช่นว่านี้ ให้ส่งแก่สมาชิกของหน่วยล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันกำหนดประชุมใหญ่ที่จะได้พิจารณาญัตตินั้น
    เพื่อประโยชน์แก่การวินิจฉัยญัตติ ที่ประชุมใหญ่จะตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีจำนวนไม่เกินเก้าคน เป็นผู้พิจารณาญัตตินั้นก่อนก็ได้
  • ข้อ 20
  • ให้ประธานหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก รักษาการตามข้อบังคับนี้