Facebook

ข้อบังคับหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเซียและแปซิฟิก พ.ศ. 2548

เพื่อให้หน่วยประจำชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกมีข้อบังคับของตนเอง หน่วยประจำชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกจึงตราข้อบังคับขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 รัฐสภาไทยจัดเป็นหน่วยประจำชาติหน่วยหนึ่งในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกตามความในมาตรา 3 แห่งกฎบัตรสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก เรียกชื่อว่า หน่วยประจำชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า The Thai National Group to the Asian-Pacific Parliamentarians Union หรือ The Thai APPU National Group ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อบังคับที่ออกใช้ก่อนหน้านี้ และให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
------------------------------------------------------------------------------------

  • หมวด 1 สมาชิกภาพ
  • หมวด 2 องค์ประกอบและวาระของคณะกรรมการบริหารหน่วย
  • หมวด 3 การประชุมหน่วย
  • หมวด 4 การเลือกตั้งกรรมการบริหารหน่วย
  • หมวด 5 การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริหารหน่วย
  • หมวด 6 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหน่วย
  • หมวด 7 สำนักงานเลขาธิการหน่วย
  • หมวด 8 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ