Facebook

หมวด 5 การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริหารหน่วย

------------------------------------------------------------------------------------

ข้อ 10
  • กรรมการบริหารหน่วยพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
    (1) ตาย
    (2) ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อประธานหน่วย
    (3) ครบวาระ
    (4) พ้นจากสมาชิกภาพแห่งรัฐสภา